Heb je lichamelijke klachten?

Ik help je online van jouw klachten af

Hoe werkt het?

 • Binnen 2 minuten plan je een online video afspraak
 • Voor de camera help ik je met je klacht
 • Voor een video afspraak heb je alleen een scherm en internet nodig
 • Ik heb een online trainingsmodule voor je klaar staan
Video afspelen

Hoe maak je een afspraak?

 • Klik op Plan een afspraak
 • Klik op Plan mijn eerste afspraak
 • Selecteer type afspraak, locatie, therapeut,
  tijd en vul je contact gegevens in
 • Je ontvangt een bevestiging per e-mail

Kosten

 • Een video afspraak kost €27,-
 • Via de mail krijg je de factuur
 • Als je aanvullend verzekert bent kan de zorgverzekeraar de video afspraak helemaal of een deel vergoeden.

Sebastiaan Visscher

De online fysio voor al jouw lichamelijke klachten

Ik werk al 20 jaar als fysio en ik weet uit ervaring dat het belangrijk is dat je tijdens je herstel goed moet luisteren naar je lichaam. Door samen te onderzoeken waar je klacht vandaan komt kan ik je helpen om te herstellen door beter naar je lichaam te luisteren.

Plan een afspraak

Klik op één van onderstaande buttons, vul je gegevens in en plan een afspraak. Je ontvangt een e-mail met een bevestiging van je afspraak.

Privacy policy

Fit door fysio hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Fit door fysio houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als fit door fysio zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Wij verwerken persoonsgegevens van:

 • Patiënten
 • Zorgverleners
 • Leveranciers
 • Medewerkers

Verwerking van persoonsgegevens van Patiënten

Persoonsgegevens van patiënten worden door fit door fysio verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Patiëntgegevens vastleggen t.b.v. behandelproces;

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: De behandelovereenkomst. Voor de bovenstaande doelstelling kan fit door fysio de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Gezondheidsgegevens;
 • Verzekeringsgegevens;
 • BSN;
 • ID of paspoortnummer;
 • Naam huisarts/specialist.

Als u via directe toegankelijkheid fysiotherapie zich heeft aangemeld voor een behandeling (DTF), dan moeten/kunnen wij een DTF bericht naar de huisarts sturen. Hierin staat in het kort uw hulpvraag, klachten en of wij u behandelen, extra informatie nodig hebben van de huisarts, of u doorverwijzen  naar de huisarts. Ook als we de behandeling afronden stellen wij de (huis)arts op de hoogte dmv een eindverslag.

Uw persoonsgegevens worden door fit door fysio opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst. 15 jaar bewaartermijn conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Verwerking van persoonsgegevens van Zorgverleners

Persoonsgegevens van zorgverleners worden door fit door fysio verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): Uitwisselen van patiëntgegevens t.b.v. de behandeling.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: een verwijzing.

Voor de bovenstaande doelstelling kan fit door fysio de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres;
 • Telefoon;
 • AGB;
 • ZVL-soort;
 • ZVL-nummer;
 • ZVL-specialisatie.

Uw persoonsgegevens worden door fit door fysio opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst van de patiënt. 15 jaar bewaartermijn conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Verwerking van persoonsgegevens van Medewerkers

Persoonsgegevens van Medewerkers worden door fit door fysio verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: de arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan {Organisatie} de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres;
 • Woonplaats;
 • AGB-nummer;
 • BIG-nummer;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Salarisgegevens;
 • Kopie ID;
 • BSN-nummer;
 •  

Uw persoonsgegevens worden door fit door fysio opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: gedurende de periode dat men een arbeidsovereenkomst heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking  van persoonsgegevens van leveranciers

Persoonsgegevens van leveranciers worden door fit door fysio verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratie doeleinde;
 • Communicatie over de opdracht;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van en opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: de overeengekomen opdracht. Voor bovenstaande doelstelling (en) kan fit door fysio de volgende   persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • (zakelijk) telefoonnummer
 • (zakelijk) E- mailadres;
 • Geslacht;
 •  

Uw persoonsgegevens worden door fit door fysio opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de digitale dossiervoering (EPD);
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van de uitvraag van patiënttevredenheidsonderzoeken;
 • Het verwerken van declaraties of banktransacties;

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Fit door fysio bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens fit door fysio van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Fit door fysio

Steenstraat 21

8011 TT Zwolle

info@fitdoorfysio.nl

www.fitdoorfysio.nl

 
Klachtenregeling

Fit door fysio heeft via de beroepsvereniging KNGF een klachtenregeling. De wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) verplicht fysiotherapeuten tot een intern laagdrempelige en effectieve klachtenregeling. Fit door fysio is via de beroepsorganisatie hierbij ingeschreven.Heeft u een klacht over de behandeling van uw fysiotherapeut, bent u ontevreden over de manier waarop uw fysiotherapeut met u omgaan? Of heeft u suggesties voor ons? Dan is het goed om dat kenbaar te maken. Voor uzelf, voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie.

Om te beginnen is het de moeite waard om een gesprek aan te gaan met uw fysiotherapeut. Neemt u persoonlijk, telefonisch of per mail contact op met fit door fysio. De geschillencommissie Fysiotherapie behandelt klachten over fysiotherapeuten en fysiotherapiepraktijken. Voordat u uw klacht als een geschil kunt voorleggen aan de Geschillencommissie Fysiotherapie, moet u de klacht eerst bespreken met de fysiotherapeut. U kunt daarbij ondersteund worden door een klachtenfunctionaris. De fysiotherapeut krijgt zes weken de tijd om samen met u de klacht op te lossen. De klachtenfunctionaris kan ondersteunen en bemiddelen om een oplossing voor jouw klacht te vinden. De klachtbehandeling wordt afgesloten met een schriftelijk oordeel van de fysiotherapeut of de fysiotherapiepraktijk over uw klacht. In de meeste gevallen vinden klager en fysiotherapeut samen een oplossing voor de klacht.


Bent u niet tevreden over de geboden oplossing of de afhandeling van de klacht? Dan kunt u binnen een jaar na ontvangst van het schriftelijke oordeel van de fysiotherapeut uw geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Fysiotherapie. Voorwaarde is dat de gebeurtenis waarover u klaagt niet langer dan 5 jaar geleden heeft plaatsgevonden. Onder ‘Geschillencommissie Fysiotherapie’ op www.defysiotherapeut.com leest u hoe u een geschil kunt voorleggen aan de Geschillencommissie Fysiotherapie.